Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drainage-basin /'dreinidʒ beisn/  

  • Danh từ
    lưu vực tiêu nước