Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hươu cái, hoẵng cái, nai cái, thỏ cái, thỏ rừng cái

    * Các từ tương tự:
    DOE, doek, doer, does, doeskin