Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vải che đầu của phụ nữ Phi châu