Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người làm (chứ không phải người nói nhiều mà làm ít)
    chúng tôi cần nhiều người làm và ít người tổ chức hơn