Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (từ Anh) (viết tắt của Department of the Environment)
    Bộ môi sinh

    * Các từ tương tự:
    doe, doek, doer, does, doeskin