Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disillusion /,disi'lu:ʒn/  

 • Động từ
  làm vỡ mộng, làm tan ảo tưởng
  Danh từ
  sự vỡ mộng

  * Các từ tương tự:
  disillusioned, disillusionise, disillusionize, disillusionment