Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discretionary /di'skre∫ənəri/  /di'skre∫əneri/

  • được tự do theo ý mình, không bị quản lý
    discretionary measures
    biện pháp tự do theo ý mình

    * Các từ tương tự:
    Discretionary fiscal policy, Discretionary profits, Discretionary stabilization