Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Discretionary stabilization   

  • (kinh tế)
    Sự ổn định có can thiệp
    Sự can thiệp trực tiếp của chính phủ thường ở dạng CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH hay CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ nhằm ổn định tăng trưởng hay mức THU NHẬP QUỐC DÂN. (Ngược lại với AUTOMATIC STABILIZERS)