Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Discretionary fiscal policy   

  • (kinh tế)
    Chính sách thu chi ngân sách chủ động