Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Discretionary profits   

  • (kinh tế)
    Những mức lợi nhuận vượt trội
    Lợi nhuận vượt quá mức tối thiểu cần thiết để đạt được sự chấp nhận của các cổ đông