Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

destination /,desti'nei∫n/  

 • Danh từ
  nơi đến, nơi gửi tới
  Tokyo is our final destination
  Tokyo là nơi đến cuối cùng của chúng tôi
  the parcel was sent to the wrong destination
  gói bưu kiện đã gửi sai nơi đến (sai địa chỉ)

  * Các từ tương tự:
  destination address, destination disk, destination field, destination queue