Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

delimit /di:'limit/  

  • Động từ
    giới hạn, định phạm vi
    chương đầu định phạm vi nghiên cứu của bà ta

    * Các từ tương tự:
    delimitate, delimitation, delimitative, delimite, delimiter