Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

delimitate /di:'limit/  

  • Ngoại động từ
    giới hạn, định ranh giới, quy định, phạm vi