Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phân giới, định giới hạn

    * Các từ tương tự:
    delimiter