Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    dấu giới hạn, dấu tách; dấu định nghĩa