Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] nguy hiểm
    be dangerously ill
    bị ốm nặng (đến mức nguy hiểm cho tính mạng)