Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alarmingly /ə'lɑ:miηli/  

  • Phó từ
    [một cách] đáng lo lắng, [một cách] đáng sợ hãi
    prices have increased alarmingly
    giá cả đã gia tăng một cách đáng lo lắng