Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perilously /'perələsli/  

  • Phó từ
    [một cách] nguy hiểm, [một cách] hiểm nghèo
    perilously steep
    có độ dốc nguy hiểm