Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    tính nhát gan, tính nhút nhát