Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corrugated /'kɒrəgeitid/  /'kɔ:rəgeitid/

 • Tính từ
  có nếp gấp, có nếp nhăn; thành làn sóng
  corrugated cardboard
  bìa làn sóng (để đóng hàng dễ vỡ)

  * Các từ tương tự:
  corrugated antenna, corrugated cathode, corrugated iron, corrugated membrane, corrugated waveguide