Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) màng dạng uốn nếp