Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corrugated waveguide   

  • (Kỹ thuật) ống dẫn sóng uốn nếp