Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) âm cực dạng uốn nếp