Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

communal /'kɒmjʊnl/  /kə'mjʊ:nl/

 • Tính từ
  công, chung
  dãy phòng gồm bốn buồng ngủ riêng biệt và một bếp chung
  communal land
  đất công
  [thuộc] cộng đồng
  communal life
  đời sống cộng đồng
  giữa các nhóm trong cộng đồng
  xung đột giữa các giáo phái trong cộng đồng

  * Các từ tương tự:
  communalise, communality, communally