Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

communalise /'kɔmjunəlais/  

  • Ngoại động từ
    biến thành của công, biến thành của chung
    công xã hoá