Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (thống kê) phương sai tương đối của các yếu tố đơn giản