Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

communally /'kɒmjʊnəli/  

  • Phó từ
    [một cách] chung
    giữa các nhóm trong cộng đồng