Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (từ Mỹ chili) (dt số nhiều chillies) (từ Mỹ chilies) ớt khô

    * Các từ tương tự:
    chilli corn carne, chillily, chilliness, chilling, chillingly