Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  gà con, chim non
  con gà mái với đàn gà con
  (cũ) người đàn bà trẻ

  * Các từ tương tự:
  chick-pea, chick-weed, chickabiddy, chicken, chicken pox, chicken run, chicken wire, chicken-breasted, chicken-hearted