Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) giấy bướm; giấy vụn, mẩu vụn

    * Các từ tương tự:
    chadless, chadless perforation, chadless tape