Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) không mẩu vụn

    * Các từ tương tự:
    chadless perforation, chadless tape