Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) băng đột lỗ một phần (không thủng)