Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chadless perforation   

  • (Kỹ thuật) đục lỗ không thủng