Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cả hai
  he is blind in both eyes
  ông ta mù cả hai mắt
  cả hai cuốn sách này đều đắt
  cầm hai tay
  have (want) it (things) both ways
  một công đôi việc
  Danh từ
  cả hai
  he has two brothers, both live in London
  ông ta có hai người anh, cả hai đều sống ở Luân Đôn
  I like these shirtsI'll take both of them
  tôi thích những chiếc áo sơ mi này, tôi sẽ lấy cả hai
  both of us want to go to the party
  cả hai chúng tôi đều muốn đi dự tiệc
  Phó từ
  both…and…
  không những mà còn; vừa…vừa..; cả.. lẫn…
  be both tired and hungry
  vừa mệt vừa đói
  cô ta nói được cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh

  * Các từ tương tự:
  bother, botheration, bothersome, bothie, bothy