Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

botheration /,bɒðə'rei∫n/  

  • Thán từ
    (khẩu ngữ)
    như bother
    xem bother