Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] đẹp, [một cách] hay
    (khẩu ngữ)
    [một cách] tuyệt