Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ, số nhiều axes
  cái rìu
  to fit (put) the axe in (on) the helve
  giải quyết được một vấn đề khó khăn
  to get the axe
  (thông tục) bị thải hồi
  bị đuổi học (học sinh...)
  bị (bạn...) bỏ rơi
  to hang up one's axe
  rút lui khỏi công việc; từ bỏ những việc làm không mang lại kết quả gì
  to have an axe to grind
  (xem) grind
  to lay the axe to the root of
  (xem) root
  to send the axe after the helve
  liều cho đến cùng; đâm lao theo lao
  Ngoại động từ
  chặt bằng rìu, đẽo bằng rìu
  (nghĩa bóng) cắt bớt (khoản chi...)

  * Các từ tương tự:
  axe, axe-stone, axeman, axenik, axes, axial, axial field, axial lead, axial mode