Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (sinh học) không ký chủ