Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

axe-stone /axe-'æksstoun/  

  • -'æksstoun/* danh từ
    (khoáng chất) nefrit