Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đỉnh núi nhọn (ở Thụy Sĩ …)

    * Các từ tương tự:
    artefact, artel, artemisia, arterial, arterialise, arterialization, arterialize, arterially, arteriography