Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    Acten, nhóm sản xuất tập thể (ở Liên xô)