Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác artifact)
    đồ tạo tác (do người tiền sử tạo ra, để phân biệt với những đồ vật lấy sẵn trong thiên nhiên)
    đồ tạo tác bằng xương và gốm