Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arterialize /ɑ:'tiəriəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    (số nhiều) biến (máu tĩnh mạch) thành máu động mạch
    đặt thành hệ thống có nhiều nhánh