Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (sinh học) cách viết khác actino
    actin

    * Các từ tương tự:
    actinal, acting, actinia, actinic, actinically, actinide, actinidia, actiniform, actinism