Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (vật lý, hoá học)
    quang hoá

    * Các từ tương tự:
    actinically