Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều actinias, actiniae
    (động vật) hải quỳ