Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác titan)
    người khổng lồ

    * Các từ tương tự:
    titanesque, titanian, titanic, titanium