Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

titanesque /taitə'nesk/  

  • Tính từ
    (thuộc) người khổng lồ
    to lớn, khổng lồ, vĩ đại