Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

titanium /tai'teinjəm/  

  • Danh từ
    (hoá học) Titan