Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Tiên đề về sự lựa chọn.

    * Các từ tương tự:
    Axiom of completeness, Axiom of continuity, Axiom of convexity, Axiom of dominance, Axiom of prefence